I det nuvarande Göteborg fanns det förr en provisorisk första kyrka, kallad ”Brädekyrkan. Kyrkan var en av de första byggnaderna i staden. Brädekyrkan var också den första i Göteborg. Göteborg av idag är den tredje staden som grundats vid Göta älvs mynning och den andra som heter Göteborg. Man tror att Brädekyrkan revs endast fem år gammal 1626, för att ge plats åt ett nytt kyrkobygge.

 

Den första permanenta kyrkan
Göteborgs förste justitiepresident, Nils Börjesson Drakenberg lade grundstenen till den nya kyrkan, den 19 juni år1626. Under byggnadstiden och en tid därefter kom den att kallas för Stora kyrkan. Huvudbyggnaden till den första permanenta kyrkan kom att stå klar år 1633 och den invigdes den 10 och 11 augusti samma år av superintendent Andreas Prytz.

Gråsten var byggmaterialet i kyrkan, med holländskt tegel som ytterbeklädnad. Den hade 18 rundbågade fönster med järnkarmar. Mellan dem fanns strävpelare och en spetsbågsport med en järnbeslagen utsirad dörr. Kyrkan kom att bli 48,1 meter lång, 20,2 meter bred och 26,5 meter hög, mätt till takfrisen. Den saknade tvärskepp. Från början var kyrkans tak klätt med ekspån. Därefter kläddes den med kopparplåt. I östra delen av taknocken satt en vindflöjel i form av en stor förgylld sol av koppar. I räkenskaperna benämns kyrkan Stora Kyrkan. Under åren 1625–1634 utgjorde kostnaderna för kyrkobygget 8 387 riksdaler.Göteborgs_domkyrka_september_2011

 

Första domkyrkans interiör
Den första domkyrkan hade 17 åttakantiga bärande pelare, varav 16 var placerade i långhuset. Således åtta på vardera långsidan och den sjuttonde fanns i mitten av koret.

I domkyrkan fanns också en kungsstol, en bänk för kungliga som utförts av Marcus Jaeger på 1680-talet. 1689 kom stolen att klädas med röd sammet. Kungsstolen var placerad över grav nummer 19, vilken var belägen mellan första och andra pelaren från koret räknat, i mittskeppet på den södra sidan. Genom superintendenturens förändring till biskopsdöme och inrättandet av ett domkapitel år 1665, kom kyrkan att upphöjas till domkyrka. Dock var det först på 1680-talet som benämningen ”domkyrka” slog igenom. Den första domkyrkan brann ned den 15 april 1721.

 

Andra domkyrkan
Den första domkyrkans murar stod kvar efter branden, vilket möjliggjorde återställningen av byggnaden på relativt kort tid. Den 25 maj 1722, efter tretton månader, kunde den andra domkyrkans huvudbyggnad, med samma mått som den tidigare domkyrkan, invigas.

Den andra domkyrkan brann ner den 20 december 1802, den här gången kunde inte murarna återanvändas.

 

Tredje domkyrkan
Denna gång uppfördes en helt ny kyrka, man startade bygget år 1804. Den nya domkyrkan ritades av arkitekt Carl Wilhelm Carlberg, och densamma slutgodkände och stadfäste ritningarna av Kungl. Maj:t år 1808, då kyrkans murar nådde full höjd. Bygget slutfördes av majoren Justus Fredrik Weinberg. Kyrkan invigdes den 9 september 1827.

Då solen faller på den vackraste arkitektur, kan det krävas ett bra solskydd utan att förstöra arkitekturen. Hagasolskydd tillhandahåller markiser och andra solskydd anpassade för ändamålet, både utseendemässigt som kvalitetsmässigt.

 

Kuriosa
Elva brudpar gifte sig i Göteborgs domkyrka, klockan elva på förmiddagen, den 11 november  2011, därmed blev bröllopsdatumet 11 11 11.

Taggar